Opleidingsvoorwaarden

Rechtsverhouding

Het inschrijvingsformulier en deze opleidingsvoorwaarden vormen samen de Security Academy studieovereenkomst.

Deze studieovereenkomst beheerst de rechtsverhouding tussen contractant, deelnemer en de Security Academy, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Door ondertekening van het inschrijvingsformulier verklaren contractant (degene die de betalingsverplichting op zich neemt) en deelnemer (degene die het opleidingsprogramma daadwerkelijk volgt) kennis genomen te hebben van de studieovereenkomst en deze te accepteren.

Verder gaan we ervan uit dat contractant en deelnemer kennis hebben genomen van ons privacy statement en hiermee eveneens akkoord gaan. Alle informatie die door klanten en/of deelnemers wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor het instituut, haar medewerkers en de docenten.

Inschrijvingsvoorwaarden

Deelname aan een studie van de Security Academy kan worden aangevraagd door invulling en toezending van het elektronisch inschrijvingsformulier of bevestiging op een offerte. De studieovereenkomst wordt van kracht zodra de Security Academy een ontvangstbevestiging heeft verstuurd. Voor deelnemers (consumenten) geldt een bedenktermijn van 14 dagen na aanmelding op de website. Deze bedenktermijn geldt ook indien de deelnemer de cursus boekt en het bedrijf of werkgever deze betaalt. Indien een organisatie  het contract sluit geldt geen bedenktijd.

Indien er teveel inschrijvingen zijn hanteert de Security Academy de ontvangstdatum van het inschrijvingsformulier als selectiecriterium. Kunnen wij u niet plaatsen op de voorkeursdatum, dan doen we u in overleg een ander voorstel. Ongeveer twee weken voor aanvang van de opleiding ontvangt u van de Security Academy een uitnodiging, met daarin nadere informatie, de aanvangstijden en een routebeschrijving naar de opleidingslocatie.

De Security Academy houdt zich het recht voor een opleiding te annuleren. Gebeurt dit vanwege een gebrek aan inschrijvingen, dan wordt uw deelname doorgeschoven naar de eerstvolgende editie van de betreffende opleiding. Wanneer een opleiding vervalt wordt u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht.

Mocht op u de nieuwe les data niet kunnen deelnemen, dan vervallen uw verplichtingen jegens de Security Academy en worden er verder uiteraard geen kosten in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

De kosten voor de opleiding dienen binnen 30 dagen na factuurdatum of voor de vervaldatum van een overeengekomen betalingsregeling te worden voldaan.
De financiële verplichting van contractant ten opzichte van de Security Academy vervalt niet door het niet bezoeken van één of meerdere lessen door deelnemer.
Indien de opleidingskosten niet voor de vervaldatum zijn voldaan is sprake van wanbetaling en komen alle kosten, inclusief kosten ontstaan door de wanbetaling en het verhalen van deze kosten, alsmede de verschuldigde wettelijke rente vanaf de vervaldatum voor rekening van contractant.

Bij voortdurend uitblijven van betaling zal de Security Academy gebruikmaken van een incassobureau.

Regulier dient de betaling in één keer vooraf plaats te vinden. Gespreide betaling is echter mogelijk, mits hierover voorafgaand aan deelname met de Security Academy een afspraak is gemaakt.

Annuleringsvoorwaarden

Het is niet mogelijk een opleiding te annuleren die op verzoek van contractant is georganiseerd voor een groep deelnemers die door of namens contractant is vastgesteld.

Annulering kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden. Als datum van annulering hanteert de Security Academy de ontvangstdatum van uw brief.
Indien de annulering uiterlijk 30 dagen vóór de geplande aanvangsdatum van de opleiding plaatsvindt, bent u 25% van de opleidingskosten verschuldigd.
Bij een annulering tussen 30 en 14 dagen voor de aanvangsdatum is dat percentage 50%. Een annulering binnen 14 dagen voor de aanvangsdatum is niet mogelijk, u betaalt dan de volledige opleidingskosten.

Wanneer vóór aanvang van de opleiding in overleg met de Security Academy wordt overeengekomen dat de plaats van de deelnemer door een andere, door contractant aangedragen deelnemer, wordt ingenomen zijn er geen annuleringskosten verschuldigd, mits deze deelnemer voldoet aan de eventuele toelatingseisen.

Bij het tussentijds beëindigen van deelname aan de opleiding blijven de gehele opleidingskosten verschuldigd.
De wederzijdse rechten en verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst eindigen zodra de overeenkomst is ontbonden.

Gebruik van het lesmateriaal

Lesmateriaal wordt verstrekt aan personen die aan een door, of met toestemming van de Security Academy verzorgde opleiding, cursus, seminar of dergelijke deelnemen of hebben deelgenomen.

Het verstrekte (les)materiaal mag niet worden bewerkt, vertaald, opgeslagen, vermenigvuldigd, openbaar gemaakt, beschikbaar gesteld en/of overgedragen in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, door middel van druk, (foto)kopie, opname, digitalisering of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Security Academy.

Onder openbaar maken wordt expliciet ook verstaan het gebruik binnen cursussen, lessen, trainingen, seminars en andere vormen van instructie of demonstratie.

Personen die een namens de Security Academy ondertekend diploma, certificaat of bewijs van deelname bezitten van een door hen gevolgde opleiding aan de Security Academy, hebben het recht het lesmateriaal toe te passen in hun werkomgeving.

Aan hen is bewerking, zoals het invullen van gegevens, wijzigen van indeling e.d., welke noodzakelijk is voor een goede toepassing van het lesmateriaal toegestaan. Het geven onderwijs (cursus, les, instructie, training, voorlichting, introductie e.d.) is echter nadrukkelijk niet toegestaan.

Alle in het lesmateriaal (inclusief eventuele bijlagen en hand-outs van sheets) opgenomen gegevens zijn naar beste kunnen en met de grootst mogelijke zorg samengesteld en verwerkt. De juistheid en volledigheid van deze gegevens kunnen echter niet worden gegarandeerd.

De Security Academy aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde gegevens.

Wijzigingen in het lesprogramma

Het opleidingsprogramma wordt normaliter conform de beschrijving op de website aangeboden, maar de Security Academy doet in het belang van de kwaliteit van haar opleidingen ook haar best deze zoveel mogelijk aan te laten sluiten op de actualiteit.

Daartoe is het soms nodig het lesprogramma te wijzigen ten opzichte van datgene wat eerder op de website of elders is gepubliceerd. De Security Academy draagt er zorg voor dat dergelijke wijzigingen het karakter van de opleiding nooit ingrijpend veranderen. Wijziging van het lesprogramma is geen grond voor eenzijdige annulering door contractant.

Online en hybride lessituaties

Door gebruik te maken van online tooling maken wij onze lessen optimaal toegankelijk voor zowel klassikale als online deelname. Hierbij worden ook digitale camera’s ingezet. Daarbij zullen wij zoveel mogelijk uw privacy wensen respecteren. Heeft u bezwaar tegen het in beeld komen op camera’s voor online lesdoeleinden, dan verzoeken wij u dit vooraf bij ons kenbaar te maken.

Overige afspraken

De Security Academy heeft het belang van alle deelnemers in haar cursusgroepen hoog in het vaandel staan. Dit zijn zowel individuele leerdoelen, gezondheidsdoelen alsmede overige persoonlijke belangen. Indien (één van) deze belangen (potentieel) onder druk komt te staan door een enkeling, dan heeft de Security Academy het recht en de plicht om een deelnemer de verdere toegang tot de cursus te ontzeggen. Afhankelijk van de feitelijke situatie zal een oplossing gezocht worden die recht doet aan het belang van zowel de cursusgroep alsmede het betreffende individu, ter finale beoordeling aan de directie van de Security Academy.